Agència Estatal Butlletí Oficial de l’Estat (Català)

La Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i el Director general per a l’Administració Local han dictat, de manera conjunta, una resolució de 11 de juliol de 2001, per la qual es desenvolupen determinats apartats de l’Ordre de 23 d’abril de 2001, per la qual es deroga l’Ordre de 9 d’agost de 2000, per la qual es dicten instruccions per a la formació dels Censos de Població i Habitatges de l’any 2001, i es dicten noves instruccions.

Per a general coneixement es disposa la seva publicació com annex a la present resolució.

Madrid, 27 de juliol de 2001.-la subsecretària, Dolors de la Font Vázquez.

ANNEX
Resolució de 11 de juliol de 2001, de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del Director general per a l’Administració Local, per la qual es desenvolupen determinats apartats de l’Ordre de 23 d’abril de 2001 per la qual es deroga l’Ordre de 9 d’agost de 2000, per la q ue es dicten instruccions per a la formació dels Censos de Població i Habitatges de l’any 2001, i es dicten noves instruccions

En l’Ordre de 23 d’abril de 2001 per la qual es deroga l’Ordre de 9 d’agost de 2000, per la qual es dicten instruccions per a la formació dels Censos de Població i Habitatges de l’any 2001, i es dicten noves instruccions, es faculta la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i a el director general per a l’Administració Local, per dictar les instruccions complementàries que calguin, en l’àmbit de les seves competències, a fi de complir el que disposa la mateixa.

la necessitat de concretar la repercussió en els padrons municipals de la informació relativa a les dades padronals recollida durant els Censos de Població i Habitatges de l’any 2001, en virtut del que disposa l’article 79 de l’Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, justifica la present Resolució té per objecte precisamen et desenvolupar determinats apartats de l’Ordre de 23 d’abril de 2001, abans esmentada.

Per tot això, a proposta de Consell d’Empadronament, s’han elaborat per l’Institut Nacional d’Estadística i la Direcció General per a la Administració Local les següents instruccions:

I. Informació preimpresa de dades padronals

Segons el que estableix l’Ordre de 23 d’abril de 2001, la formació d’el Cens de Població es donarà suport en les dades dels padrons municipals, lliurant-se en cada habitatge, juntament amb els qüestionaris censals, unes fulles amb les dades padronals preimpresos, segons el contingut dels fitxers padronals de què disposa l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

Per raons operatives, donat l’enorme volum de documentació que cal imprimir , ensobrar i distribuir, aquests fulls s’imprimiran en dos lots. Les de el primer, impreses a partir de el 30 de maig de 2001, estan actualitzades amb la informació remesa a l’INE pels Ajuntaments fins el 10 d’abril de 2001 (variacions de març) en els fitxers de variacions mensuals, pel que fa a dades de habitants es refereix. Les del segon es començaran a imprimir el 30 de juliol de 2001, per la qual cosa estaran actualitzades amb la informació remesa a l’INE pels Ajuntaments fins al 10 de juny de 2001 (variacions de maig). La distribució dels municipis de cada lot figura en l’annex I.

En la impressió de la informació s’han d’aplicar, sempre que sigui possible, procediments de normalització de les dades de domicili, basats en els valors recomanats en la descripció dels dissenys de registre dels fitxers d’intercanvi, que figuren en la Resolució d’1 d’abril de 1997, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió i revisió de l’Padró municipal, i que van ser presos de el projecte INDALO. Per a aquells camps en els quals, en la citada Resolució, no hi ha valors recomanats, s’utilitzarà la normalització que figuren a l’annex II.

El seccionat, guia de carrers i relació d’unitats poblacionals impresos en els Quaderns de Recorregut dels Agents censals seran els consolidats en el moment de començar materialment la generació dels fitxers d’impressió.

Les dades de el domicili impresos de contenir les variacions de l’seccionat, guia de carrers i relació d’unitats poblacionals en la mesura que hagin estat comunicades pels ajuntaments en els fitxers d’intercanvi de variacions mensuals i, en cas contrari, sempre que l’INE hagi pogut imputar amb la informació que consta en el cens electoral.

II. Informació als ciutadans

Segons el previst en el punt 3 de l’apartat Cinquè de la pròpia Ordre de 23 d’abril de 2001, amb el lliurament de les fulles amb les dades padronals prèviament impresos, es considera complerta l’obligació de els ajuntaments que estableix l’article 69.3 de l’Reglament de Població, segons el qual tots els veïns han de tenir l’oportunitat de conèixer la informació padronal que els concerneix a l’mínim un cop cada cinc anys.

l’INE ha de comunicar als ciutadans el desfasament que, per motius tècnics, pot existir entre les dades padronals impresos i la situació recollida en la data censal en el padró gestionat per l’Ajuntament.

Igualment els informarà que les actualitzacions de les dades padronals, resultants d’aquesta operació, no estaran incorporades en els padrons municipals dels respectius Ajuntaments, així com en el cens electoral fins a finals de l’any 2002.

Igualment l’INE els informarà que les actualitza cions de les dades padronals, resultants d’aquesta operació, no estaran incorporades en els padrons municipals dels respectius ajuntaments, així com en el cens electoral, fins acabats els tractaments censals, pel que en cas que necessitin actualitzar la seva inscripció de forma immediata hauran de dirigir-se directament a l’Ajuntament, a més d’emplenar el full de dades padronals de l’sobre censal.

III. Còpia dels fulls de dades padronals

Un cop finalitzada l’operació censal, l’INE escanejarà la informació relativa a les dades padronals recollides en el Cens de Població, que serà facilitada als respectius municipis en un CD-ROM , amb un certificat fedatari l’INE de ser còpia fefaent dels fulls de dades padronals i una aplicació de consulta. En virtut del que disposa l’article 45.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i de l’procediment administratiu comú, els documents que s’emetin a partir de la informació emmagatzemada en aquest suport gaudiran de la mateixa validesa i eficàcia que el document original.

en els casos en què el full original de dades padronals s’hagi deteriorat i hagi estat impossible procedir a la seva escaneig es generarà, mitjançant transcripció, una còpia el contingut serà certificat per l’INE.

les fulles padronals recollides en l’operació censal, un cop escanejades, seran destruïdes.

També es facilitarà als ajuntaments còpia escanejada de les inscripcions en altres municipis que s’originin baixes en el seu.

Quan la informació s’hagi recollit a través d’internet, es facilitarà a l’Ajuntament un full sintètica generada amb la informació facilitada pels ciutadans i certificada per l’INE que l’amb tingut coincideix amb l’avalat per la signatura electrònica, en els casos en què aquesta s’exigeixi.

Als ajuntaments menors de 5.000 habitants que ho sol·licitin i acreditin insuficiència de mitjans, se’ls facilitarà còpia en paper de les imatges dels fulls padronals.

IV. Quaderns de recorregut

L’INE facilitarà als ajuntaments que ho sol·licitin la informació de directori d’habitatges derivat de l’operació censal, incloent-hi les incidències de la feina de camp. En l’annex III es recull el disseny de registre.

V. Comunicació de les propostes de variació als Ajuntaments

L’enviament dels fitxers de variacions mensuals i l’intercanvi d’informació amb l’INE no es veuran alterats per l’operació censal i es mantindran com estan establerts abans, durant i després de l’operació de recollida censal.

l’INE ha de comunicar les variacions detectades, pel que fa a la informació preimpresa per a la recollida i sempre que aquestes no es trobin ja reflectides en els fitxers padronals de l’INE, com propostes de variacions d’alta, baixa i modificació.

Aquestes comunicacions es realitzaran mitjançant fitxers d’intercanvi amb el mateix format utilitzat en la gestió contínua de l’Padró, diferenciant dels enviaments mensuals mitjançant l’extensió. CEN, abans de l’1 de maig del 2002.

De forma prèvia a la comunicació als ajuntaments, es realitzarà un contrast de la informació obtinguda en la recollida censal amb els fitxers padronals existents en l’INE en el moment de finalitzar l’escaneig de tots els fulls padronals.Aquesta actuació té com a finalitat evitar comunicar com propostes de variació moviments que ja han estat enviats pels Ajuntaments en els fitxers mensuals, bé en el període comprès des de la preimpressió dels qüestionaris fins a l’1 de novembre, bé amb posterioritat, perquè el ciutadà hagués sol·licitat directament a l’Ajuntament la seva inscripció o correcció de dades. No obstant la qual cosa, les propostes de variació estaran referides a l’1 de novembre de 2001, FVAR = 20.011.101, excepte quan es comuniquin propostes d’alta per naixement, en què FVAR = Data de l’naixement.

VI. Repercussió en el cens electoral

Les variacions dels padrons municipals comunicades pels ajuntaments es repercutiran en el cens electoral a l’efecte de la necessària concordança de tots dos registres, informant de les mateixes als interessats.

Disposició addicional única.

en una resolució posterior es regularan les característiques tècniques i formats dels arxius intercanviats, els tractaments a aplicar en les propostes d’alta, baixa i modificació, la resolució dels duplicats detectats durant l’operació censal i les comunicacions que, resultants d’aquests contrastos, hagin de realitzar els ajuntaments cap a l’Institut Nacional d’Estadística.

Madrid, 11 de juliol de 2001.-la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística, Carmen Alcaide Guindo.-El Director general per a l’Administració Local, Luis Pérez de Cossío.

ANNEX I
Lots de preimpressió

Lot 1:

Andalusia menys Sevilla i Granada.

Arag ó.

Astúries (Principat de).

Cantàbria.

Castella-la Manxa.

Castella i Lleó.

Badajoz.

Galícia.

Múrcia (Regió de).

Lot 2:

Sevilla i Granada.Balears (Illes).

Canàries.

Catalunya.

Comunitat Valenciana.

Càceres.

Madrid ( Comunitat de).

Navarra (Comunitat Foral de).

País Basc.

Rioja (La).

Ceuta.

Melilla.

ANNEX II
Normalitzacions

1. Bloc: Igual que Escala, excepte quan es descrigui per números i / o lletres, en el cas figurarà el nombre i / o lletra.

2. Portal: Igual que Bloc.

3. Escala: Com en els fitxers d’intercanvi.

4. Planta: Com en els fitxers d’intercanvi.

5. Porta: Es consideren totes les combinacions possibles.

Quan es descriu per la situació de la mateixa es normalitza de la manera següent:

Dreta: DR.

Esquerra : IZ.

Exterior: EX.

Interior: IN.

Centre: CN.

Els casos en què es descrigui per combinacions de dues de les anteriors, es normalitza ajuntant la normalització de cadascuna d’elles per separat. Per exemple, Porta Interior Centre es normalitza com YNCN.

Els casos en què es descrigui per combinacions de tres, només s’han contemplat els mateixos casos que figuren en Escala, es normalitza de la mateixa manera que en Escala .

Es detallen, a continuació, tots els casos:

Descripció de porta per la seva situació Valor padronal
Exterior. EX
Interior. IN
Esquerra. IZ
Dreta. DR
Centre. CN
Centre Esquerra. CNIZ
centre Dreta. CNDR
Interior Esquerra. YNIZ
interior Dreta. YNDR
interior Centre. YNCN
exterior Esquerra. EXIZ
Exterior Dreta. EXDR
Exterior Interior. EXYN
Exterior Centre. EXCN
Centre Interior Dreta. CY
Centre Interior Esquerra. CZ
Centre Exterior Dreta. CE
Centre Exterior Esquerra. CF
Esquerra Esquerra. Iziz
Esquerra Centre. IZCN
Esquerra Dreta. IZDR
Esquerra Interior. IZYN
Esquerra Exterior. IZEX
Dreta Dreta. DRDR
Dreta Esquerra. DRIZ
Dreta Centre. DRCN
Dreta Exterior. Drex
Dreta Interior. DRYN
Centre Interior. CNYN
Centre Exterior . CNEX
Centre Centre. CNCN
Altres tipus :.
Porta A (A nombre o lletra). A
Porta A / bis (A nombre o lletra). ABI
Porta L1 / L2 (lletra / lletra). L1L2
Porta N / L (nombre / lletra). NL
Porta L / N (lletra / nombre). LN
Porta Esquerra / A (A lletra o nombre). IZA
Porta Dreta / A. DRA
Porta Centre / A. CNA
Porta Interior / A. yna
Porta exterior / A. EXA
Porta A / Esquerra. AIZ
Porta A / Dreta. ADR
Porta A / Centre . ACN
Porta A / Interior. Ayn
porta A / Exterior. A EX

Quan es descriu per combinació de lletra / nombre més situació: A la lletra / nombre se li afegeix la normalització de la descripció de situació. Per exemple, Porta 3 Dreta es normalitza com 3DR. I recíprocament, quan es descriu per combinació de situació més lletra / nombre: A la normalització de la situació se li afegeix la lletra / nombre.

La resta de casos, lletres i números, es descriu pels mateixos .

Quan en qualsevol variable calgui utilitzar Bis o Duplicat es normalitzarà com BI.

ANNEX II

Internet.

Inter

1

tipo de sobre

pg>

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

coldiffcipión de cample id =” 715b0848 ” v id =” 715b084

no>

3 = Alojamiento

1 = o procedir entrega por o haber Personas censable

1 = 1 = Internet

1 = 1 = Internet 1 = 1 = Internet de la pàgina

1 “” / tr>

Nom de camp

Nom

simbòlic

Longitud

de el camp

Caràcter

de el camp

posició inicial

de el camp

posició final

de el camp

Codi de Província. CPRO 2 N 1 2
Codi de Municipi. CMUN 3 N 3 5
Codi de districte. DIST 2 N 6 7
Codi de secció. SECC 3 N 8 10
Codi de l’entitat col·lectiva. CENTCO 2 N 11 12
Codi de l’entitat singular. CENTSI 2 N 13 14
Dígit de control. DCE 1 N 15 15
Codi de nucli o disseminat. CNUCLEO 2 N 16 17
Codi de via. CVIA 5 N 18 22
Tipus de via. TVIA 5 C 23 27
Nom de via. NVIA 50 C 28 77
Codi de poma. Manza 3 N 78 80
Codi de edifici. EDI FIC 4 N 81 84
Tipus de numeració. Tinum 1 C 85 85
Nombre o quilòmetre. CNUMER 4 N 86 89
Qualificador de NUMER. CALIF 1 C 90 90
Bloc. BLOC 2 C 91 92
Portal. PORT 2 C 93 94
Escala. ESCA 2 C 95 96
Codi d’APP. Capp 4 N 97 100
Nombre seqüencial de secció. NSS 5 N 101 105
Caràcter de control de NSS. CNSS 1 C 106 106
Codi go de buit. Chueco 5 N 107 111
Caràcter de control de Chueco. LHUECO 1 C 112 112
Nombre de sobre. NSOBRE 1 N 113 113
Resultat. RDO 1 N 114 114
Planta. PLANTA 3 C 115 117
Porta. PORTA 4 C 118 121
Ús de l’buit 1. US01 1 N 122 122
Ús de l’buit febrer. US02 1 N 123 123
Classe d’habitatge. CVIVI 1 N 124 124
Lliurament.

Entre

1

n 125 125
n 126 126
127 1 1 1 1 1 1 pg> 128 128 ‘percència 3 3 3 3 ( ) “percència 3 ( 3 3 3 3 n 129 ‘perbaj 3 Resultat RDO

1 = correcta

2 = modificat
3 = duplicado
4 = baja
USO 1 ° Delo US01 1 = vivi Enda familiar
2 = Vivienda Colectiva
3 = Alojamiento
4 = LOCKE ACVO
d rowspan US02

1 = Vivienda Familiar

2 = Vivienda Colectiva
4 = Activo local
5 = inactivo local
Clase de viv iuss_ 1 = cvivi 2 = seccundaria
3 = DeskSA
5 = o principal que determinen
entrega entre
2 = Entregat
3 = o entregat pel imposible d’entretenible Tras (td> Internet 1 = Internet 1 = Internet Internet
tipoo of top
2 = en blanc por perdida de personalitzats
3 = otros en blanc
resultado final Resfin

1 = Documentació Completa

2 = Documentación incompleta (Aloske Convon Padrona i Chester of Hogar)
5 = diceción aduziente

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *