Alienació de la finca llogada

alienació de l'habitatge arrendat

L’alienació de la finca arrendada succeeix quan, estant en vigència un contracte de lloguer sobre un habitatge, a el propietari d’aquest habitatge se li aliena la propietat, o dit d’una altra manera, el propietari deixa de ser propietari i l’habitatge passa a ser protesteu d’un tercer.

en aquest article en Bourgeois Fincas volem ajudar tant a propietaris com llogaters a saber que drets i obligacions tenen quan succeeix un alienació de la finca arrendada.

en l’article 29 sobre alienació de la finca arrendada de la Llei d’Arrendaments Urbans, així com en l’Article 4.3 sobre Règim aplicable i l’article 34 de la Llei Hipotecària podrem trobar tot el referent a la reglamentació legislativa sobre l’alienació de la finca arrendada. Vegem que ens diuen aquests articles:

Article 29. Alienació de la finca arrendada

L’adquirent de la finca arrendada queda subrogat en els drets i obligacions de l’arrendador, llevat que concorrin en l’adquirent els requisits de l’article 34 de la Llei Hipotecària.

article 4. Règim aplicable

1. Els arrendaments regulats en aquesta Llei se sotmeten de manera imperativa al que disposen els títols I i IV de la mateixa i al que disposen els apartats següents d’aquest article.

2. Respectant el que estableix l’apartat anterior, els arrendaments d’habitatge es regeixen pels pactes, clàusules i condicions determinats per la voluntat de les parts, en el marc del que estableix el títol II d’aquesta llei i, supletòriament, pel que disposa en el Codi Civil.

3. Sense perjudici del que disposa l’apartat 1, els arrendaments per a ús diferent del de vivenda es regeixen per la voluntat de les parts, si no, pel que disposa el títol III de la present llei i, supletòriament, pel que disposa el Codi Civil.

4. L’exclusió de l’aplicació dels preceptes d’aquesta Llei, quan això sigui possible, s’ha de fer de manera expressa respecte de cada un d’ells.

5. Les parts poden pactar la submissió a mediació o arbitratge d’aquelles controvèrsies que per la seva naturalesa puguin resoldre a través d’aquestes formes de resolució de conflictes, de conformitat amb el que estableix la legislació reguladora de la mediació en assumptes civils i mercantils i de l’arbitratge.

6. Les parts podran assenyalar una adreça electrònica a l’efecte de realitzar les notificacions que preveu aquesta Llei, sempre que es garanteixi l’autenticitat de la comunicació i del seu contingut i quedi constància fefaent de la tramesa i recepció íntegres i de el moment en què es van fer.

Article 34 a el tercer que de bona fe adquireixi a títol onerós algun dret de persona que al Registre aparegui amb facultats per transmetre’l, serà mantingut en la seva adquisició, una vegada que hagi inscrit el seu dret, encara que després s’anul·li o resolgui el de l’atorgant per virtut de causes que no constin en el mateix Registre.
la bona fe de l’tercer es presumeix sempre mentre no es provi que coneixia la inexactitud de Registre.: Els adquirents a títol gratuït no tenen altra protecció registral que la que tingui el seu causant o transferent.

Veient que ens diu tant la Llei Hipotecària com la LAU, podem assumir que :

En cas o d’alienació de la finca arrendada l’arrendatari, és a dir el llogater, té dret a romandre a la finca que ha llogat fins al compliment de l’contracte en vigència sempre que el contracte de lloguer o arrendament no contingui una clàusula que disposi altrament .

Llei d’arrendaments Urbans

Altres articles inclosos en el Títol III, sobre els arrendaments per a ús diferent del de vivenda

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *