EL JUDICI DE RESPONSABILITAT.

En el marc de la competència atorgada per l’article 1º incís c) de Decret Llei 513/69, el TdeC actua en els judicis de responsabilitat de funcionaris i empleats provincials, o comunals en els supòsits de l’article 116º de la Constitució Provincial.

l’TdeC té competència exclusiva per fixar el preu just la suma de el dany emergent que sorgeixi de l’actuació atribuïble a un funcionari o empleat públic provincial o comunal.

Aquesta responsabilitat pot sorgir de l’estudi d’una rendició de comptes (art. 21 Llei Nº 513/69) o d’un sumari administratiu. En aquest segon supòsit, s’ha de remetre a l’TdeC la resolució definitiva que atribueix responsabilitat disciplinària (art. 22 Llei Nº 513/69).

El procediment de l’judici de responsabilitat és dut a terme per la Direcció de Judicis de Responsabilitat.

Procediment

la Prefectura de Judici de Responsabilitat rep les actuacions de les que pugui sorgir responsabilitat patrimonial de funcionaris o d’empleats públics provincial – o comunal si és el cas -.

de les actuacions han de sorgir els presumptes responsables de l’ dany ocorregut o si és el cas, ser possible la seva individualització.

als fins de determinar la procedència o no de l’judici de responsabilitat, la Prefectura, a través de les mesures probatòries que consideri pertinents i d’acord a el mal que es tracti, procedeix a la justipreciación de el dany causat.

Si es determina que no existeix cap dany, la Prefectura torna les actuacions a l’TdeC amb un informe fundat i el suggeriment de procedir a l’arxiu de les actuacions.

Si, en canvi, de la prova sol·licitada sorgeix l’existència de dany patrimonial, la Prefectura dicta una interlocutòria interlocutorio mitjançant el qual disposa l’obertura de judici de responsabilitat, justiprecia el dany, i fixa audiència perquè el presumpte responsable comparegui i ofereixi la prova de la qual intenti valer-se, que ha de referir-se exclusivament a la suma de el dany que se li atribueix.

de l’audiència que es realitzi es llaurarà acta, amb signatura d’el compareixent i de l’sumariante.

en cas de no compareixença de l’presumpte responsable, es deixarà constància a les actuacions i les mateixes quedaran en condicions de dictar la conclusió sumarial.

Així mateix, si el presumpte responsable co mparece i s’aplana als càrrecs atribuïts, es dictarà la corresponent conclusió sumarial per consideració de l’TdeC.

Si el presumpte responsable ofereix prova en l’audiència, la Prefectura en el mateix acte disposarà l’obertura a prova pel termini de trenta (30) dies (article 21 de Decret Llei Nº 513/69).

per a dur endavant la instrucció de l’ judici són d’aplicació totes les mesures de prova fixades pel Decret 951 de Procediments Administratius i el seu Decret Reglamentari 1684, quan siguin pertinents.

Produïda la prova oferta, o transcorregut el termini de llei, es tanca el període de prova per proveït de l’Assessoria i es corre trasllat a l’presumpte responsable per a la presentació de l’respectiu al·legat.

Presentat l’al·legat , o vençut el termini sense que hagués estat presentat, la Prefectura de dictar la Conclusió sumarial corresponent i prèvia opinió fundada -que no és vinculant-, s’aconsella a l’TdeC dictar sentència condemnatòria o absolutòria segons correspongui.

Impugnació

La sentència que es dicti pot ser objecte de Recurs d’Revocatòria previst en l’art. 31 de Decret llei 513/69, el qual s’ha de presentar dins el termini de deu dies hàbils d’notificada. La sentència que resolgui aquest recurs exhaureix la via administrativa, sense perjudici que el responsable intenti la via contenciosa administrativa a l’efecte de la revisió per davant del Superior Tribunal de Justícia.

Aplicació de càrrec.

En el judici de responsabilitat que conclou amb una sentència condemnatòria es formula un càrrec fiscal.

Aquest càrrec té per objecte rescabalar el dany patrimonial que l’Estat patís per acció de l’declarat responsable.

Una vegada que la sentència està ferma, el responsable té deu dies hàbils per abonar el càrrec. En cas contrari, el Tribunal de Comptes dóna intervenció a la Fiscalia d’Estat per a l’execució de la sentència.

Conclusió.

D’aquesta manera , el procediment de Judici de Responsabilitat es mostra com una instància administrativa adequada per al control patrimonial de l’Estat quan arran de l’actuació d’un funcionari o empleat públic es provoca un perjudici patrimonial.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *