lnteracción entre el poll de mar Lepeophtheirus salmonis i els seus hospederos: desenvolupament de vacunes contra aquest ectoparásito / lnteraction between Lepeophtheirus salmonis sigui litzi and their hosts: vaccines development against this ectoparasite

Les infestacions per polls de mar (Copepoda, Caligidae) representen uns dels desafiaments més grans que ha enfrontat la indústria salmonera en els últims anys, estenent-se a altres espècies de peixos en cultiu ia les poblacions salvatges de salmònids. El control d’aquest fenomen per vacunes pot ser un mètode segur i eficaç contra aquests ectoparàsits, però fins al moment no hi ha una vacuna comercial disponible. Per desenvolupar una formulació vacunal reeixida cal conèixer la interacció que s’estableix durant el procés d’infestació entre el hoste i el paràsit; d’aquí la necessitat d’estudiar a fons el sistema immune de peixos en la seva interacció amb els polls del mar, el que resulta encara un repte a la Immunologia. L’antigen a seleccionar constitueix un altre aspecte d’importància, amb vista a l’obtenció de respostes immunes potents per al control de les infestacions per aquests crustacis. Així mateix, resulta necessari l’ús d’un adjuvant que, a més de potenciar la baixa resposta d’anticossos típica dels peixos, no produeixi efectes secundaris no desitjats com melanización i adherències. En aquest treball es presenta una visió general de la interacció entre el poll de mar Lepeophtheirus salmonis i els seus hospederos, així com l’estat actual de el desenvolupament de candidats vacunals contra aquest ectoparásito. Paraules clau: polls de mar, resposta immune en peixos, vacunes, antígens, adjuvants ABSTRACT Infestations of sigui litzi (Copepoda, Caligidae) are a major health hazard for salmó farming industry in recent years, spreading to other species of farmed fish and wild salmonid populations. Vaccination could be a safe and effective method against these ectoparasites, but until now there are no commercially available vaccines. To develop a successful vaccine Formulation is necessary to know the immunological interaction between host and parasite during Infestation; Hence the need to deeper study of immune system, which is still a challenge in Immunology. Target antigen is another important issue to obtaining strong immune responses to control these infestations. Also, it is necessary to use a Proper adjuvant to ENHANCE the typical low antibodies responses of fishes without side-effects such as melanization and ADHESIONS. This paper presents an overview of available studies on interaction between Lepeophtheirus salmonis and their hosts, as well as the current state development of vaccine candidates against this ectoparasite. Keywords: sigui litzi, fish immune response, vaccines, antigens, adjuvants

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *