Què és el barem de mobilitat reduïda?

El Barem de Mobilitat determina el grau de capacitat motriu que té una persona amb discapacitat a través d’una puntuació estimada per l’Administració. Aquest Barem de Mobilitat és necessari per adquirir el Certificat de Discapacitat, que permet a les persones amb discapacitat beneficiar-se de les prestacions tant locals, com autonòmiques o estatals.

A partir d’un grau de discapacitat igual o superior a l’33%, es comprova mitjançant el barem si la persona amb discapacitat pogués o no tenir dificultats per utilitzar els transports col·lectius. La regulació determina que el barem de mobilitat afecta a aquelles persones en un grau igual o superior a l’33% de discapacitat, que pateixen pèrdues anatòmiques o deformacions essencials.

Certificat de Discapacitat

senyal de pàrquing per a persones amb discapacitat El certificat de Discapacitat el concedeix l’Administració pública de forma automàtica a aquelles persones amb discapacitat que utilitzen cadires de rodes. També es trobaran en aquesta situació respecte a dit certificat aquelles persones amb discapacitat que depenguin de bastons per desplaçar-se o que per deficiències intel·lectuals greus tinguin comportaments difícils de controlar.

Si qui ho demana no veu reflectida la seva situació en l’anteriorment citat, haurà de realitzar el càlcul de l’barem de mobilitat tenint en compte els diferents casos que es presentin. El nombre o resultat d’aquest barem ha de ser positiu i igual o major de 7 perquè sigui concedit.

El Barem de Mobilitat reduïda està regulat sota el Reial Decret de 1971/1999, de 23 de desembre (BOE de el 26 de gener de 2000) de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació de l’grau de discapacitat.

Quins són els beneficis de tenir el Certificat de Discapacitat i el barem de Mobilitat reduïda?

El Barem de Mobilitat i per tant el Certificat de Discapacitat et permetrà obtenir beneficis tant socials com econòmics en les àrees que corresponguin a serveis de salut i programes de salut, educació, ocupació i participació i comunitat. A més, et permetrà sol·licitar ajudes per adquirir un habitatge o vehicle adaptat, i fins i tot la reducció d’impostos. El més recomanable és informar-se directament en l’Administració Pública de cada comunitat autònoma (per la llibertat de legislació en matèria de política social) de la situació individual i als ajuts i subvencions a què es pot optar depenent de la puntuació de Barem de Mobilitat.

Com es calcula el Barem de Mobilitat Reduïda?

Com ja hem dit en els punts anteriors, es requereix d’una puntuació igual o superior a 7 i positiva per adquirir el Barem de mobilitat Reduïda. Seguint els següents punts podrem saber si existeix o no mobilitat reduïda i en quin grau, el que servirà per obtenir els beneficis fiscals i socials, a més d’ajudes i subvencions.

L’Administració pública concedeix automàticament el Certificat de Discapacitat a aquelles persones que presentin les següents situacions:

  • Useu cadira de rodes
  • depenguin de bastons per poder-se moure
  • Poden caminar però a causa de greus deficiències intel·lectuals amb conductes molestes, agressives o de difícil control, els dificulta la utilització de mitjans de transport normalitzats.

Aquelles persones amb discapacitat que no entrin en cap d’aquestes situacions, han d’avaluar el grau de discapacitat mitjançant una puntuació que ha de donar de resultat un mínim de 7 punts en el total. Els apartats que s’han d’avaluar seran els següents; sent 1 punt per a una limitació lleu, 2 punts per limitació greu i 3 punts per limitació molt greu en cadascun dels apartats.

  • Passejar en un terreny pla
  • Passejar en terreny amb obstacles
  • Pujar o baixar un tram d’escales
  • Sobrepassar un esglaó de 40 centímetres
  • sostenir-se en peu en una plataforma d’un mitjà normalitzat de transport

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *