Trapeciectomía amb reconstrucció d’lligament comparat amb trapeciectomía amb o sense interposició de tendó en l’osteoartritis de l’polze. Revisió sistemàtica i meta-anàlisi.

Avui en dia no està clar si la trapeciectomía amb reconstrucció d’lligament (LRTI) és superior a la trapeciectomía simple (T) o amb interposició de tendó (TIA) en el tractament de l’osteoartritis de l’articulació carpometacarpiana (CMC) de l’polze. L’objectiu d’aquest treball era investigar si la LRTI millorava els resultats en termes de dolor, funcionalitat i efectes adversos, comparada amb la T / TIA. Es va realitzar una revisió sistemàtica en dues bases de dades electròniques des del començament de l’estudi fins a febrer de 2020, sobre assajos clínics controlats de pacients amb osteoartritis de la base de l’polze, al menys amb un any de seguiment. A més es va dur a terme una metaanàlisi de les variables “Vas pain” (mm), nombre de pacients amb dolor (NPP) un any després de la cirurgia, funció (força de la pinça en kg i instruments PRO) i nombre d’efectes adversos (NAE), dels 7 estudis inclosos. Sense heterogeneïtat ni biaix de publicació, es va trobar un efecte no significatiu (ponderat per Estovalles-Haenszel) per al nombre de pacients amb dolor un any després de la cirurgia i per al nombre d’efectes adversos ; per VAS pain, força de la pinça (diferència de mitjanes combinades) i instruments PRO (efecte de Hedges combinat) ponderats per l’invers de la variància pel model d’efectes fixos el resultat va ser igual. la LRTI no va ser superior a T ni TIA.

Whether the trapeziectomy-ligament reconstruction (LRTI) is superior to Trapeziectomy with or without tendon interposition (T / TIA) remains unclear. The purpose of this study was to investigate if LRTI presented better outcomes in terms of pain, function and adverse effects compari d to T / TIA. A Systematic review was conducted in two electronic databases, from the inception up to February 2020, of randomized controlled trials (RCT) in patients with CMC thumb OA, at least one year of follow up. Meta-analysis of VAS pain (mm), number of patients with pain one year after surgery, function (Key pinch strength in Kg and PRO instruments) and number of adverse effects, were performed for 7 inclòs studies. Without Heterogeneity or publications bias, we found a not significant effect (Weighted Estovalles-Haenszel Relative Risk) for number of patients with pain one year after surgery and number of adverse effects; and for VAS pain, Key pinch (combined pixen difference), and PRO instruments (combined Hedges’g effect) Weighted by the inverse of variance fixed effect model. LRTI was not superior to T or TIA.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *