Universitat o Escola de negocis

Titularitat del Portal

En compliment amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI) se l’informa que el lloc web www.eude.es (en endavant la Web), a què està Vè. accedint és propietat i està gestionat per l’entitat denominada ESCOLA EUROPEA dE DIRECCIÓ i EMPRESA SLU (Des d’ara EUDE) les dades són:

a ESCOLA EUROPEA DE DIRECCIÓ I EMPRESA SLO a CIF nº B82969106 a Domicili social C / Arturo Soria, 245- 28033 Madrid a Tel / Fax: 91.593 15 45 a Correu electrònic: [email protected] a Inscrita en el Registre Mercantil de madrid, tom 39517, folio142, full B 348.700, inscripció: 1 de

A l’efecte anterior, se l’informa que EUDE és propietària dels llocs web: amor www.formaselect.com – www.formaselectconsulting.com – www.internacional.formaselect.com a www.mastersycursoscomercioexterior.com – www.master-mba.es – www.eude.es – www.eude.tv – conferencias.eude.es – todoempezoaqui.com

Així com dels següents blocs: a http://www.escueladerecursoshumanos.eu/http://www.escuelademedioambiente.comhttp://www.fiscal-laboral-contable.com/http://www.formacionenmarketing.eu/http://www.escueladebolsa.euhttp://www.mastersycursoscomercioexterior.com/http://www.master-mba.es/

condicions generals d’ús de el lloc web

Aquest Avís Legal està subjecte a canvis i actualitza cions de manera que la versió publicada en el lloc web www.eude.es pot ser diferent en cada moment en què l’usuari accedeixi a l’portal.
EUDE es reserva el dret de modificar o actualitzar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració, presentació i condicions d’accés. En conseqüència, EUDE encoratja a revisar periòdicament les presents Condicions. A Igualment, EUDE es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el lloc web en qualsevol moment. Per tant, atès que el present lloc web pot patir modificacions, l’usuari ha de llegir atentament el present document en la seva totalitat, en totes aquelles ocasions que es proposi l’ús o utilització de el present lloc web.
L’usuari pot accedir, imprimir , descarregar i guardar aquestes condicions d’ús, les quals estaran permanentment accessibles al lloc web a través del corresponent enllaç.
en tot cas s’informa que els menors de catorze anys que accedeixin a aquest lloc web sense avisar els seus pares, no s’han de registrar com a usuari, ja que en aquest cas, es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

Acceptació de les condicions d’ús

La utilització d’aquest lloc Web atribueix la condició d’Usuari. van dirigides als “usuaris” d’aquesta pàgina web, entenent-se per usuaris tant les persones que accedeixen a la mateixa a la recerca de la informació continguda en www.eude.es, així com aquelles que s’han registrat per accedir a la serveis que es ofereixen. Els usuaris hauran de llegir atentament les presents Condicions Generals d’ús d’aquesta pàgina web. l’ús o accés a la Web www.eude.es, obligatòriament implica el coneixement i l’acceptació completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna una de les clàusules i condicions generals incloses en l’Avís Legal, així com les condicions particulars d’ús, vigents en cada moment en què l’usuari accedeixi al mateix. Si l’usuari no estigués d’acord amb les condicions aquí establertes, s’abstindrà d’utilitzar la pàgina.

responsabilitat de EUDE

l’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Web, es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat. EUDE, únicament respondrà dels Dan us que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del web quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de la mateixa.

EUDE no garanteix la disponibilitat i continuïtat de el lloc web o d’aquells altres llocs web amb els quals s’hagi establert o pogués establir-se un Link.

Tant l’accés a aquest portal, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en el mateix, és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. A aquest efecte, l’Usuari s’obliga i compromet a no utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions d’Ús o per la legislació vigent. EUDE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació.De la mateixa manera, EUDE no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d’un mal funcionament de el navegador o de l’ús de versions no actualitzades. EUDE tampoc es fa responsable de les divergències de la informació, documentació i / o altres contingut de la web que poguessin existir entre la versió electrònica i la versió impresa.

EUDE no controla, amb caràcter general, la utilització que els Usuaris fan del Web. En particular EUDE no garanteix sota cap extrem que els Usuaris utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent, reservant EUDE el dret a donar de baixa i deixar de registre d’usuari sense previ consentiment del mateix.
És possible que el lloc web posi a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç, directoris i eines de recerca que permeten als Usuaris accedir a pàgines i / o llocs lloc web pertanyents ai / o gestionats per tercers.
No obstant això, en cap cas, EUDE es fa responsable, aprova, ni fa propis els productes, serveis, continguts, informació i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web ni les possibles modificacions del mateix.
EUDE no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deb erse a:

 1. El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.
 2. La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.
 3. la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats, en els mateixos termes i amb el mateix abast disposat respecte dels continguts i dels serveis prestats per tercers a través de l’portal.
 4. el manteniment de la informació, continguts i serveis existents en els llocs que per algun mitjà es trobessin enllaçats.

Obligacions l’usuari

l’Usuari s’obliga amb caràcter general a l’acompliment de les presents Condicions Generals, si escau les Condicions Particulars que fossin d’aplicació, així com complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en la web i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa de el servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de EUDE, seus proveïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.
Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, aquest s’obliga, en la utilització del web, a:

 • (a) Proporcionar veraçment les dades proporcionades pel registre ja mantenir-los actualitzats, de manera que respongui, en cada moment a la seva situació real. L’Usuari serà, en tot cas, l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels possibles perjudicis que pogués causar per la informació que faciliti.
 • (b) No Dur a terme un registre amb informació d’una altra persona o suplantar la personalitat d’un tercer, així com registrar persones jurídiques (ONG, empreses, societats, organitzacions, partits polítics …) .A aquesta finalitat, EUDE podrà portar les comprovacions que consideri oportunes, de manera que en cas de verificar la realització de qualsevol de les accions descrites, donarà de baixa amb caràcter immediat a l’Usuari, reservant EUDE el dret a exercir les accions legals oportunes o denunciar, si s’escau, les mateixes davant les autoritats competents en la matèria.
 • (c) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des de la Web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i no publicar o difondre qualsevol tipus de contingut ja sigui text, imatge o qualsevol tipus d’arxiu que vulneri les lleis de propietat intel·lectual i en general la normativa vigent;
 • (d) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la Web, en qualsevol dels Serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de EUDE, de qualsevol Usuari, dels proveed ors de EUDE o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos;
 • (i) a custodiar adequadament el “Nom de Usuari “i la” Contrasenya “, com elements identificadors i habilitadors per a l’accés als Serveis, comprometent-se a no cedir el seu ús ni a permetre l’accés a ells de tercers, assumint la responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin derivar d’un ús indegut dels mateixos.
 • (f) No utilitzar els continguts i en particular la informació obtinguda a través del web per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
 • (g) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del web o en la utilització de qualsevol dels serveis del web, incloent-hi la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma;
 • (h) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de EUDE, els seus proveïdors o tercers;
 • (i) no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut de el qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a disposició de tercer;
 • (j) No vendre articles o publicar anuncis que siguin il·legals segons les lleis locals, com ara rèpliques, falsificacions, drogues, explosius, armes , material obscè, fotografies de terceres persones, medicaments, multinivell o piramidals, propietats robades, treballs miraculosos, tabac o alcohol, còpies o enregistraments i / o qualsevol altre article que aquest prohibida la seva venda o distribució sense permís previ;
 • ( k) No guardar o recopilar d’alguna manera informació o dades personals de tercers sense el seu consentiment, inclosos email i / o telèfons.

Responsabilitats

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que EUDE pugui patir directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals o particulars en relació amb la utilització del Portal o de qualsevol dels serveis vinculats al mateix.

EUDE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a l’portal i / o els serveis oferts, sense necessitat de preavís a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús i / o les condicions Particulars que, si escau, siguin aplicables, sense perjudici de la responsabilitat per danys i perjudicis que es pogués derivar.

Igualment, l’Usuari mantindrà a EUDE indemne davant de qualsevol reclamació, de mana o sanció, que interposés un tercer, així com per qualsevol organisme públic, contra drets de tercers per part de l’esmentat Usuari mitjançant la utilització del Portal o dels serveis vinculats a la mateixa en una forma contrària al que preveu les condicions generals o particulars que siguin aplicables.

propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial. : Tots els continguts que es mostren a la web i en especial, dissenys, textos, àudio, gràfics, logotips, bases de dades, noms comercials, marques, o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de EUDE o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en el Sistema On-line.La seva sola menció no comporta respatller, patrocini, o recomanació, dret o responsabilitat alguna del Web sobre els mateixos.
EUDE autoritza els usuaris a utilitzar, visualitzar, imprimir els continguts i / o els elements inserits en el lloc web exclusivament per al seu ús particular i no lucratiu, resultant imprescindible el consentiment de l’titular dels drets de què es tracti, per a qualsevol ús diferent dels permesos expressament.

En cap cas s’entendrà que es concedeix cap llicència o es s’efectua renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni es confereix cap dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de EUDE o dels titulars corresponents.

Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

Ocupació de la tecnologia galeta

Se li informa que l’accés a aquest lloc web pot implicar l’ús de cookies. A l’utilitzar aquest portal Vostè autoritza l’ús d’aquesta cookies per tal de facilitar la navegació i amb fins estadístics. Les cookies permeten emmagatzemar el rastre deixat per l’adreça IP de l’usuari i únicament s’associen a un usuari anònim i al seu PC, no facilitant notícies que permetin obtenir informació personal de l’usuari. Totes les tasques de processament seran regulades segons les normes legals i es respectaran tots els drets en matèria de protecció de dades, de conformitat amb la legislació vigent. No obstant això, se li informa de la possibilitat de rebutjar aquesta utilització en el seu terminal informàtic, seguint les instruccions del seu navegador d’Internet, si bé, l’empresa no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la pàgina. a EUDE no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web.

el tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, es realitzarà de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter ia la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de comerç electrònic.

Servei mòbil

El lloc web www.eude.es, es pot visitar a través de la xarxa mòbil, igual que qualsevol altra pàgina, si bé se li informa que no s’ha procedit a l’adaptació de la pàgina per a la seva correcta visualització mitjançant aquest suport, de manera que aquesta dependrà de les característiques de el dispositiu mòbil mitjançant el qual s’accedeixi, així com de servidor de xarxa o operador. Les presents condicions d’ús seran igualment aplicables als accessos a aquest lloc web mitjançant xarxa mòbil. En cap cas, EUDE cobra per accedir a través de la xarxa mòbil, de manera que totes les despeses que derivin, dependran de servidor de el servei o operador de l’usuari. EUDE no es fa responsable de qualsevol incidència que pugui derivar de l’accés a través de la xarxa mòbil. Aquestes condicions s’aplicaran independentment de el suport pel qual l’usuari accedeixi a EUDE (mòbil, ordinadors, mp4 …).

Política de privacitat i protecció de dades personals

L’usuari haurà de llegir i acceptar la Política de privacitat i protecció de dades d’aquesta web.

Comunicacions

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre EUDE i l’Usuari , aquests s’han d’adreçar a EUDE mitjançant correu electrònic, enviat un missatge a [email protected]
Les comunicacions de EUDE a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest a l’registrar a la web. L’Usuari accepta expressament la utilització de l’correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió de totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la web.

Nul·litat parcial

La declaració de qualsevol d’aquestes condicions generals, com nul·la, invàlida o ineficaç no afectarà la validesa o eficàcia de les restants, que seguiran sent vinculants entre les parts. a la renúncia per qualsevol de les parts a exigir en un moment determinat el compliment d’una qualsevol de les condicions generals aquí estipulades no implicarà una renúncia amb caràcter general a l’acompliment d’una altra condició o condicions, ni crearà un dret adquirit per a l’altra part.

Legislació aplicable. Submissió a fur

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a el Lloc Web www.eude.es., serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de l’ present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Madrid (Espanya).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *