Boletín Oficial da Axencia Estatal do Estado (Galego)

O presidente do Instituto Nacional de Estatística eo Director Xeral da Administración Local emitiu, nunha disposición, unha resolución do 11 de xullo de 2001, polo cal Seccións determinadas da Orde do 23 de abril de 2001, son derrogadas pola Orde do 9 de agosto de 2000, que instrucen a formación de censos de poboación e vivenda de 2001, e se dictan novas instrucións.

para Coñecemento xeral, a súa publicación está dispoñible como anexo a esta resolución.

Madrid, 27 de xullo de 2001.-O subsecretario, Dolores de la Fuente Vázquez.

Apelación
Resolución do 11 de xullo de 2001, do presidente do Instituto Nacional de Estatística e do Director Xeral de Administración Local, que desenvolveu certas seccións da Orde do 23 de abril de 2001, que derroga a orde do 9 de agosto, 2000, para o Q As instrucións da UE reciben instrucións para a formación de censos de poboación e vivenda do ano 2001 e se dictan novas instrucións

na orde do 23 de abril de 2001 polo que se derrogou a orde do 9 de agosto de 2000, que Instrucións para a formación de censos de poboación e vivenda do ano 2001 e emítense novas instrucións, o presidente do Instituto Nacional de Estatística eo Director Xeral de Administración Local, está permitido para dictar as instrucións complementarias que se requiren, no campo das súas competencias, a fin de cumprir as disposicións dela.

A necesidade de especificar o impacto sobre os estándares municipais de información relacionados cos datos de Padronales recollidos durante a poboación e os censos de vivenda do ano 2001, por a virtude do disposto no artigo 79 da normativa de poboación e á demarcación territorial das entidades locais, xustifica a resolución actual cuxo obxecto é preciso Desenvolverá certas seccións da orde do 23 de abril de 2001, citadas arriba.

Para todo isto, a proposta do Consello de Rexistro, foron desenvolvidos polo Instituto Nacional de Estatística e da Dirección Xeral de A administración local as seguintes instrucións:

i. Información de preimpresión de datos de Padronales

Como se establece na orde do 23 de abril de 2001, a formación do censo de poboación será apoiada polos datos dos Padriers Municipais, entregándose en cada casa, xunto co Censos de cuestionarios, algunhas follas con padronales preintegráficas, segundo o contido dos ficheiros padronales dispoñibles para o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Para motivos operativos, dado o enorme volume de documentación que debe ser impreso, Ensobrar e distribuír, estas follas serán impresas en dous lotes. O primeiro, impreso a partir do 30 de maio de 2001, actualízanse coa información referida ao INE polos concellos ata o 10 de abril de 2001 (variacións de marzo) nos ficheiros de variacións mensuais, en canto a habitantes de datos. Os do segundo comezarán a ser impresos o 30 de xullo de 2001, polo que se actualizarán coa información referida ao INE polos concellos ata o 10 de xuño de 2001 (variacións de maio). A distribución dos municipios de cada lote está contida no anexo I.

Na impresión da información, sempre que sexa posible, procedementos de normalización para os datos de enderezos, en función dos valores recomendados na descrición do rexistro Deseños dos ficheiros de Exchange, que aparecen na resolución do 1 de abril de 1997, polo cal as instrucións técnicas son dadas aos municipios sobre a xestión e revisión do Rexistro Municipal e que foron tomados do proxecto Indalo. Para aqueles campos nos que, na resolución anteriormente mencionada, non hai valores recomendados, utilizarase a normalización contida no anexo II.

A sección, rúa e relación de unidades de poboación impresas nos cadernos de viaxe do Os axentes do censo serán consolidados no momento da iniciar materialmente a xeración dos ficheiros impresos.

Os datos da casa impresa conterán as variacións das seccións, a rúa e a relación das unidades de poboación na medida en que foron comunicadas polos concellos nos ficheiros de intercambio de variacións mensuais e, se non, Sempre que o INE puidese imputalos coa información que consiste no censo electoral.

II. Información a cidadáns

segundo o establecido no punto 3 da quinta parte da orde do 23 de abril de 2001, coa entrega das follas cos datos Padronal pre-impresos, a obriga dos municipios establecidos no artigo 69.3 de a normativa de poboación, segundo a cal todos os veciños deben ter a oportunidade de coñecer a información do Padronal que lles preocupa polo menos unha vez cada cinco anos.

O INE comunicará aos cidadáns a brecha que, por razóns técnicas, pode existir entre os datos superiores impresos ea situación recollida na data do censo no patrón xestionado.

Tamén lle informarán que as actualizacións dos datos de Padronales resultantes desta operación, non serán incorporados nos patrocinadores municipais dos concellos respectivos, así como no censo electoral ata o final de 2002.

Así mesmo, o INE informarache de que as actualizacións dos datos de Padronales, resultante desta operación, non se incorporará aos estándares municipais dos concellos respectivos, así como no censo electoral, ata o final dos tratamentos do censo, polo que no caso de que necesiten actualizar o seu rexistro inmediatamente Deben dirixirse directamente ao Concello, ademais de completar a folla de datos do Censo do Censo.

III. Copia das follas de datos padronales

Unha vez completada a operación do censo, o INE escaneará a información sobre os datos de Padronales recollidos no censo de poboación, que se proporcionará aos municipios respectivos nun CD-ROM, Cun certificado Fedatario do INE para ser unha copia fiable das follas de datos de Padronales e unha solicitude de consulta. En virtude das disposicións do artigo 45.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, o réxime xurídico das administracións públicas eo procedemento administrativo común, os documentos que se emiten a partir da información almacenada neste soporte gozarán da mesma validez e eficacia que o documento orixinal.

Nos casos en que a folla de datos Padrona orixinal deteriorouse e foi imposible proceder á súa verificación xerado por transcrición, unha copia cuxo contido será certificado polo INE.

Patronales recollidos na operación do censo, unha vez escaneada, será destruída.

Tamén se facilitará a copia escaneada das inscricións noutros municipios que orixinan perdas no seu.

Cando a información foi recollida por internet, unha folla sintética xerada coa información proporcionada polos cidadáns e certificada polo INE coincida co respaldo pola sinatura electrónica, nos casos en que se require.

Para os concellos con menos de 5.000 habitantes que o solicitan e acreditan a insuficiencia dos medios, proporcionarán copia en papel das imaxes de As follas de Padronales.

iv. Cadernos de Viaxe

O INE pode facilitar os Concellos que solicitan a información do directorio de vivenda derivada da operación censitária, incluíndo os incidentes do traballo de campo. O deseño de rexistro recóllese no anexo III.

v. Comunicación de propostas de variación aos municipios

O envío dos ficheiros das variacións mensuais e o intercambio de información co INE non se modificará a operación do censo e permanecerá como establecida antes, durante e despois do censo Operación de recollida.

O INE comunicará as variacións detectadas, con respecto á información preimpada para a recollida e sempre que xa non estean reflectidas nos ficheiros Padronales do INE, como propostas de variacións de alta, baixa e modificación .

Estas comunicacións serán realizadas por ficheiros de Exchange co mesmo formato utilizado na xestión continua do Rexistro, diferenciándoos dos envíos mensuais por extensión. CEN, antes do 1 de maio de 2002.

previestamente sobre comunicación aos municipios, o contraste da información obtida na colección do censo realizarase cos ficheiros predoras existentes no momento para acabar co escaneo de todas as follas de Padronales.Esta acción está destinada a comunicarse como propostas por movementos de variación que xa foron enviados polos municipios nos ficheiros mensuais, xa sexa no período desde a preimpresión dos cuestionarios ata o 1 de novembro, así, porque o cidadán solicitou directamente á cidade do seu rexistro ou corrección de datos. Non obstante, as propostas de variación serán referidas ao 1 de novembro de 2001, FVAR = 20011101, agás cando se comunican altas propostas por nacemento, no que FVAR = data de nacemento.

VI. Impacto no censo electoral

As variacións dos Padriers municipais comunicados polos municipios serán revertidos no censo electoral co propósito da concordancia necesaria dos dous rexistros, informando os mesmos.

Arreglo adicional único.

Nunha resolución posterior, rexeranse as características técnicas e formatos dos ficheiros intercambiados, os tratamentos que se aplicarán nas propostas de alta, baixa e modificación, a resolución do Duplicados detectados durante a operación censual e as comunicacións que, resultante destes contrastes, debe ser realizada polo Instituto Nacional de Estatística.

Madrid, 11 de xullo de 2001.-O presidente do Instituto Nacional de Estatística, Carmen Alcaide Guindo.-O Director Xeral de Administración Local, Luís Pérez de Cossío.

anexo I
Lotes de prepresión

Lote 1:

Andalucía menos Sevilla e Granada.

Arag Ó.

Asturias (Principado de).

Cantabria.

Castilla-La Mancha.

Castilla y León.

Badajoz.

Galicia.

Murcia (rexión).

Lot 2:

Sevilla e Granada.Balears ( Illes).

Canarias.

Cataluña.

Comunidade Valenciana.

Cáceres.

Madrid ( Comunidade de).

Navarra (comunidade foreral de).

País Vasco.

Rioja (LA).

Ceuta.

Melilla.

Anexo II
Normalizacións

1. BLOQUE: Igual que a escaleira, agás cando se describe por números e / ou letras, caso en que aparecerá o número e / ou carta.

2. Portal: igual que o bloque.

3. Escaleira: como nos ficheiros de intercambio,

4. Planta: como nos ficheiros de Exchange.

5. Porta :. todas as combinacións posíbeis son considerados

Cando se describe pola situación del é normalizado a seguinte:

dereita :. DR

esquerdo: Iz <. p>

Exterior: ex.

Interior: YN.

Centro: CN.

Os casos en que se describe por combinacións de dous Das anteriormente, está normalizado por xuntar a normalización de cada un deles por separado. Por exemplo, a porta interior central está normalizada como YNCN.

Os casos en que se describe por combinacións de tres, só se contemplaron os mesmos casos que se establecen na escaleira, normalizada do mesmo xeito que a Escaleira.

detalláronse, a continuación, todos os casos:

iz

TD

inscrición porta para a súa situación valor Padronal
Exterior. ex
Interior. YN
esquerda.
DEREITO. DR
Centro . CN
Centro Esquerda. CNIZ
Centro Dereito . cndr
interior esquerdo. yniz
interior interior . YNDR
Interior Centro. YNCN
Exterior esquerdo . Exiz
Exterior dereito. exdr
Exterior interior. Exyn
Centro Exterior. Excn
Centro interior interior. Cy
centro interior esquerdo. cz
centro externo dereito. CE
Centro externo esquerdo. CF
esquerda esquerda. iziz
centro esquerdo. izcn
á esquerda dereita. iisdr
interior esquerdo. izyn
externa esquerda. izex
DEREITO DEREITO. DRDR
á esquerda dereita.
Centro Dereito. DRCN
fóra correcto. DREX
Dereito dentro. Dryn
Centro interior. cnyn
centro exterior . CNEX
CENTER CENTER. CNCN
Outros tipos :.
porta A (un número ou letra).
A / BIS (un número ou letra). ABI
porta L1 / L2 (letra / letra). L1L2
NATOR N / L (Número / carta). nl
L / N (letra / número). ln
Porta esquerda / a (letra ou número).
Righhorn / A. dra
Downtown Door. CNA
Porta interior / A. YNA
porta exterior / a. exa
a / á esquerda. aiz
A / dereita. ADR
A / CENTER. ACN
A / Interior. Ayn
A / porta ao aire libre. a ex

cando se describe mediante unha combinación de letra / número máis Situación: A normalización da descrición do Situación Por exemplo, a porta 3 da porta está normalizada como 3DR. E recíprocamente, cando se describe por combinación de situación máis / número: a normalización da situación engádese a letra / número.

O resto dos casos, letras e números, son descritas por eles.

Cando en calquera variable ten que usar BIS ou duplicado, vai normalizar como BI.

anexo II

TD

TD

77

117

Internet.

Inter

1

TIPO OF SOBRE

pg>

” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ”

coldiffciación de cample id =” 715b0848 “”


no>

3 = alojamiento

1 = ou proceder entrega por ou haber censables censables

1 = 1 = páxina de Internet

1 = 1 = Internet Internet 1 = 1 = páxina de Internet

1 “/ TR>

nome de campo

Nome

simbólico

Lonxitude

do campo

Carácter

do campo

Posición inicial

do campo

Posición final

do campo

Código da provincia. CPRO 2 n 1 2
Código municipio. cmun 3 N 3
Código de distrito. 2 N 6 6 6 TD> 7
Código da sección. SECC 3 N 8
Código da entidade colectiva. CENTCO 2 N 12
Código de entidade singular. céntimos 2 N 14
Control de díxitos. DCE 1 N 15
Código central ou diseminado. CNC 2 N 16 17
a través do código. CVIA 5 N 18
Tipo de pista. TVA 5 C 23
VIA NAME. NVIA 50 28
Código de Apple. HANZA 3 78 80
Edificio de código. EDI FIC 4 N 81
Tipo de numeración. TINUM 1 C 85 85
Número ou quilómetro. CNUMER 4 N 86 89
cualificador numérico. Calif 1 C 90
Bloque 2 C 92
Portal. Porto 2 C 93
laja. ESCA 2 95 96
aplicación. 4 N 97 100
Número de sección secuencial. NSS 5 N 105 105
NSS de carácter de control. CNSS 1 C 106 106
Código GO GOC. Chueco 5 N 107 111
Chueco Control Personaxe. Lhueco 1 C 112 112
Número de envoltura. NSOBRE 1 N 113
resultado. RDO 1 N 114
Plant. Plant 3 115
porta. 4 118 121
oco usando 1. US01 1 N 122
usando o burato 2. US02 1 N 123
clase de vivenda. CVIVI 1 N 124 124
ENTREGA.

entre

1

N 125 125
n 126 126
127 1 1 1 1 1 1 PG> 128 128 ‘Percence 3 3 3 3 ( ) “Percence 3 (/td> 3 3 3 3 N 129 ‘perbaj 3 Resultado rdo

1 = corrección

2 = modificado
3 = duacado
4 = baja
uso 1 ° delo US01 1 = VIVI ENDA FAMILIAR
2 = VIVIENDA colectiva
3 = ALOJAMIENTO
4 = locke acvo
d rowspan us02

1 = Vivienda familiar

2 = Vivienda colectiva
4 = Activo local
5 = INACTIVO local
Clase de VIV IUSS_ 1 = CVIVI 2 = SECCUNDARIA
3 = Desksa
5 = ou principal que determinan
entrega entre
2 = entúdico
3 = ou engregado por imposible de entregar Tras (TD> Internet 1 = páxina de Internet 1 = páxina de Internet
Tipoo de Sobre
2 = en blanco por Perdida de personalizados
3 = otros en blanco
Resultado final resfin

1 = documentación completa

2 = Documentación incompleta (Aloske Convon Padrona e Chester of Hogar)
5 = dicección aduziente

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *